Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1959.11/57409
Title: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự tham gia vào chuỗi giá trị cây trồng cạn của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long
English Title: The effects of climate change on participation in crop value chains in the Mekong Delta
Contributor(s): Sang, Le Thanh (author); Nhu, Mao Huynh (author); Kristiansen, Paul  (author)orcid ; Coleman, Michael  (author)orcid ; Khai, Huynh Viet (author); Duyen, Tran Thi Thu (author)
Publication Date: 2023-08-01
Open Access: Yes
Handle Link: https://hdl.handle.net/1959.11/57409
Open Access Link: https://kinhtevadubao.vn/stores/customer_file/hongtt/082023/11/Le_Thanh_Sang.pdf
Abstract: 

Nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang sản xuất trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu (BĐKH). Bên cạnh, việc chuyển đổi nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Nghị quyết 120 về phát triển bền vững thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, các nông hộ sản xuất nhỏ là những người có khả năng thích ứng thấp và có nguy cơ bị tụt hậu trong quá trình chuyển đổi của vùng. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích chủ đề để phân tích dữ liệu định tính. Kết quả cho thấy, BĐKH đã tác gây ra những thách thức đáng kể như làm giảm chất lượng và số lượng sản phẩm của nông hộ, tăng chi phí sản xuất và giảm năng suất, hạn chế sự tham gia của họ vào chuỗi giá trị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập và sinh kế của các nông hộ. Mặt khác, nông dân cũng có những cơ hội như sản xuất được ký hợp đồng với công ty, được Chính quyền địa phương hỗ trợ. Từ đó, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thích cho các nông hộ ở ĐBSCL.

Publication Type: Journal Article
Source of Publication: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, v.22, p. 115-118
Publisher: Journal of Economics and Forecasting
Place of Publication: Vietnam
ISSN: 2734-9365
1859-4972
Fields of Research (FoR) 2020: 300208 Farm management, rural management and agribusiness
440407 Socio-economic development
440710 Research, science and technology policy
Socio-Economic Objective (SEO) 2020: 190101 Climate change adaptation measures (excl. ecosystem)
190103 Social impacts of climate change and variability
280101 Expanding knowledge in the agricultural, food and veterinary sciences
Peer Reviewed: Yes
HERDC Category Description: C1 Refereed Article in a Scholarly Journal
Publisher/associated links: https://kinhtevadubao.vn/anh-huong-cua-bien-doi-khi-hau-den-su-tham-gia-vao-chuoi-gia-tri-cay-trong-can-cua-nong-ho-o-khu-vuc-dong-bang-song-cuu-long-26773.html
English Abstract: 

The article focuses on analyzing and researching the current status of farmers in the Mekong River Delta whose production activities have been affected by climate change. In the context of agricultural transformation under the direction of Resolution No. 120/NQ-CP, dated November 17, 2017 of the Government on sustainable development in the Mekong Delta and adaptation to climate change (Resolution 120), smallholder farmers are those with low adaptability and at risk of being left behind in the regional transition. By using thematic analysis method to analyze qualitative data, the research results show that climate change has caused significant challenges, such as: reducing the quality and quantity of farm products, increasing production costs and reducing productivity, limiting their participation in the value chain, seriously affecting the income and livelihood of farmers. On the other hand, farmers also have opportunities to sign contract with the company and to be supported by the local government. On that basis, the authors propose a number of solutions to improve the capacity of farmers in the Mekong Delta.

Appears in Collections:Journal Article
School of Environmental and Rural Science

Files in This Item:
1 files
File SizeFormat 
Show full item record
Google Media

Google ScholarTM

Check


Items in Research UNE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.