Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1959.11/56828
Title: Phaân tích sôû thích veà hôïp ñoàng canh taùc vaø tieâu thuï noâng saûn cuûa noâng daân tænh Soùc Traêng
English Title: Analyzing the farmers’ preferences of contract for farming and agricultural product consumption in Soc Trang province
Contributor(s): Duyen, Tran Thi Thu (author); Moss, Jonathan  (author)orcid ; Kristiansen, Paul  (author)orcid ; Khai, Huynh Viet (author); Coleman, Michael  (author)orcid ; Sang, Le Thanh (author); Tho, Quach Tran Ngoc (author); Duong, Le Thi Thuy (author)
Publication Date: 2023-08
Handle Link: https://hdl.handle.net/1959.11/56828
Abstract: 

Nghieân cöùu taäp trung phaân tích sôû thích cuûa noâng daân ñoái vôùi hôïp ñoàng canh taùc vaø tieâu thuï noâng saûn vôùi coâng ty thu mua thoâng qua phöông phaùp thöïc nghieäm löïa choïn vaø phoûng vaán tröïc tieáp 111 noâng daân troàng caây troàng caïn taïi tænh Soùc Traêng. Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy, noâng daân thích caùc hôïp ñoàng coù giaù noâng saûn cao hôn giaù thò tröôøng. Vieäc coâng ty thu mua cung caáp ñaàu vaøo cho noâng daân trong quaù trình saûn xuaát cuõng laø moät yeáu toá quan troïng thu huùt noâng daân ñoàng yù tham gia hôïp ñoàng. Beân caïnh ñoù, noâng daân thích baùn noâng saûn taïi ruoäng hôn laø töï vaän chuyeån noâng saûn ñeán ñieåm thu mua.

Publication Type: Journal Article
Source of Publication: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, v.24, p. 122-125
Publisher: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Place of Publication: Hanoi, Vietnam
ISSN: 2734-9365
1859-4972
Fields of Research (FoR) 2020: 300208 Farm management, rural management and agribusiness
440407 Socio-economic development
440710 Research, science and technology policy
Socio-Economic Objective (SEO) 2020: 190101 Climate change adaptation measures (excl. ecosystem)
190103 Social impacts of climate change and variability
280101 Expanding knowledge in the agricultural, food and veterinary sciences
Peer Reviewed: Yes
HERDC Category Description: C1 Refereed Article in a Scholarly Journal
Publisher/associated links: https://kinhtevadubao.vn/phan-tich-so-thich-ve-hop-dong-canh-tac-va-tieu-thu-nong-san-cua-nong-dan-tinh-soc-trang-27298.html
English Abstract: 

The study focuses on analyzing farmers' preferences of contracts for farming and agricultural products consumption with purchasing companies through the method of experimental selection and direct interviews with 111 upland crop farmers in Soc Trang province. Research results show that farmers prefer contracts with higher agricultural prices than market prices. The fact that the purchasing company provides inputs to farmers in the production process is also an important factor in attracting farmers to agree to participate in the contract. Besides, farmers prefer to sell agricultural products at the gate rather than transporting agricultural products themselves to the collection point.

Appears in Collections:Journal Article
School of Environmental and Rural Science
UNE Business School

Files in This Item:
1 files
File SizeFormat 
Show full item record
Google Media

Google ScholarTM

Check


Items in Research UNE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.